ÇERÇEVE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş ÖDEME HİZMETLERİ KULLANICI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu Ödeme Hizmetleri Kullanıcı Hizmet Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta kayıtlı merkezi Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center, No:100-102, B Blok Kat:3 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye adresinde yerleşik bulunan ‘Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş (bundan böyle “United Payment” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta __________ üzerinden çevrimiçi olarak sisteme üye olan Kurumsal Müşteriler/Üye İş Yerleri/iş Ortakları/Gerçek Kişiler (“Kullanıcı”) arasında, Sözleşmede ve Kullanıcı’nın talep edeceği hizmete ilişkin çevrimiçi akdedilecek “Hizmet” kapsamında kabul edilmiş ve yürürlüğe konmuştur.

Bundan böyle United Payment ile Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilmiş Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni ve yetkisi kapsamında, United Payment tarafından Kullanıcı’ya sunulan ve/veya sunulacak olan ödeme hizmetlerinin işleyişine ilişkin kuralları ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

2.2. İşbu Sözleşme kapsamında United Payment tarafından sunulacak tüm ödeme hizmetleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından _________ tarihli yetki belgesi kapsamında ve Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2.3. United Payment, Sözleşme kapsamında *Ödeme Hizmeti Kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan Ödeme Hesabındaki Fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, * Ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli Ödeme Emri dâhil para transferini, *Ödeme Aracının ihraç veya kabulünü, *Para havalesini, *Fatura Ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri kapsamaktadır.

  1. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
    

3.1. Ödeme hizmetlerine ilişkin çerçeve hükümleri içeren bu Sözleşme imzalanmadan önce, Kullanıcı talep ederse, Sözleşme’nin bir sureti United Payment tarafından kendisine verilebilir ya da Kullanıcı www.birlesikodeme.com internet adresinde yayınlanan ilgili Sözleşme’yi kendisi temin edebilir. 3.2. Sözleşme’nin Kullanıcı’ya verilmesi veya United Payment internet sitesinde yayımlanması sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçtiğinden, Taraflar ayrıca bir bilgilendirme yapmaya gerek kalmaksızın işbu Sözleşme’yi imzaladıkları konusunda anlaşmışlardır.

4.Tanımlar:

Alıcı: Ödeme ve/veya elektronik para işlemine konu fonun ulaşması istenen ve/veya Kullanıcı’nın mal veya hizmet temin etmek üzere Birleşik Ödeme Hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Banka Kartı: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu kapsamda mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı ifade eder.

Fon: Banknot, madeni para, kaydî para veya elektronik parayı ifade eder

Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya ödeme hizmeti kullanıcısının kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da ödeme hizmeti kullanıcısı adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek, kişisel veriler ile kişisel güvenlik bilgilerini ifade eder.

Hatalı veya Yetkisiz İşlem: Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının Kullanıcı’nın iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya Kullanıcı’nın ilgili mal veya hizmeti almadığı Ödeme İşlemi’ni ifade eder.

İşlem Limiti: Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarını ifade eder.

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Kullanıcının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder.

Kanun: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu ifade eder.

Kişisel Güvenlik Bilgileri: Kimlik doğrulama işleminin yapılması amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından müşterisine verilen veya müşteri tarafından belirlenerek ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mutabık kalınan kişiselleştirilmiş bilgiyi ifade eder.

Kimlik Tanımlayıcısı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından Kullanıcının kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcı’ya özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu ifade eder.

Kullanıcı: United Payment tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve ihraç edilmiş elektronik paraları mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabından para göndermede kullanan veya Elektronik Para yüklemesi yapmaksızın yalnızca ödeme hizmetlerinden faydalanan United Payment müşterilerini ifade etmektedir.

Ödeme Talimatı: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla United Payment ’ye verilen talimatı ifade eder.

Ödeme Aracı: Alıcılar tarafından Ödeme Emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye veya kuruma özel aracı ifade eder.

Ödeme Arayüzü: Kullanıcıların Ödeme Sı̇stemı̇ne erişim yapabilmesini, ödeme hizmetlerinin sunulması ile alakalı talimatların verilemesini, Ödeme Sı̇stemı̇ne ilişkin ayarları yapabilmesini, iletişim bilgilerini değiştirebilmesini ve işbu Sözleşme’de belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Ödeme Sı̇stemı̇ arayüzünü ifade eder.

Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi amacıyla verilen talimatı ifade eder.

Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına United Payment nezdinde açılan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesabı ifade eder.

Ödeme Hizmeti: BDDK nezdinde alınmış lisans kapsamında kanunlar ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunulan ödeme hizmetlerini ifade eder.

Ödeme İşlemi: Gönderen veya Alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini ifade eder.

Ödeme Sistemi: United Payment sunucularında barındırılan ve United Payment tarafından işletilen Ödeme Hizmetleri sunmaya yarayan sistemi ifade eder.

Platform: Kullanıcı’nın, üye olmak suretiyle ödeme ve elektronik para hesabına erişim sağladığı ve Alıcılara elektronik para ile aktarma ve/veya Ödeme İşlemi yapabildiği veya aynı kanal üzerindeki diğer Müşterilere elektronik para aktarabildiği, Sözleşmenin 2.3. maddesinde tanımlı bir veya birden fazla hizmetin tek başına veya ayrı ayrı kullanılabildiği, United Payment ile anlaşmalı olan uygulama, web sitesi ve benzeri kanalları ifade eder.

Satış Belgesi: Satın alınan mal veya hizmet karşılığında, Ödeme Cihazı tarafından 2 (iki) nüsha olarak üretilen belgeyi ifade eder.

Sistem Ortağı: Ödeme İşlemleri’nin gerçekleşmesi konusunda United Payment ile iş birliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya bankayı ifade eder.

Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

5.Hizmete İlişkin Genel Düzenlemeler

5.1.Sözleşme ile United Payment, Kullanıcı’ya, Sözleşme’nin onaylanma tarihi itibariyle, Kullanıcı tarafından hizmete ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi ile United Payment aracılığı ile Kanun’un 12. ve 18. maddeleri uyarınca hizmet sunmayı taahhüt etmektedir.

5.2.United Payment, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen United Payment bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkili olup, mevzuatın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile United Payment edimleri gerektiğinde temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.

5.3.Kullanıcı, işbu Sözleşeme’de veya özel şartlarda kendisine sunulan United Payment tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder.

5.4.United Payment, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak İşlem Limiti’ni güncelleyebilecektir.

5.5. Sözleşme kapsamında United Payment, Kullanıcı tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 52(1) maddesi uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur.

5.6.United Payment bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’ya iade edecektir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan United Payment sorumlu olacaktır.

5.7. Kullanıcı, United Payment nezdinde oluşturulacak Ödeme Hesabı’na gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır.

5.8.Kullanıcı ayrıca, Ödeme Hesabı’na ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder.

5.9. Kullanıcı, United Payment herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı durumu derhal United Payment'e bildirmekle yükümlüdür.

6. Hatalı/Yetkisiz İşlemler

6.1.Herhangi bir işleme ilişkin olarak United Payment ’e yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (on üç) içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir.

6.2.Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak United Payment tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, United Payment ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Kullanıcı’ya aktarır.

6.3.Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın Yönetmelikte gösterilen tutarlar oranındaki bölümünden sorumludur. (Mevzuatın yürürlük tarihinde 150 TL)

6.4.Kullanıcı, Sözleşme uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması Hassas Ödeme Verilerine ilişki, işbu Sözleşemede gösterilen yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

6.5.Gerek Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, gerekse United Payment yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.

6.6.Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde United Payment işlemden doğan zararına ilişkin tutar, ilgili bedelden mahsup edilebilecektir. Kullanıcı, hatalı ve yetkisiz işlemleri derhal United Payment'a bildirmekle yükümlüdür.

Call Center: E-Posta: Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center, No:100-102, B Blok Kat:3 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye

7. Alıcı Tarafından Başlatılan İşlemlerde Geri Ödeme

7.1.Kullanıcı, ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir.

7.2United Payment, Kullanıcı’nın talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan United Payment tarafından verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde United Payment, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile, Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

7.3.Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, her bir işlem sonrasında Ödeme Hesabı’nın bağlantılı olduğu mobil uygulama aracılığı ile Kullanıcı ile paylaşılacaktır: ·Ödeme işlemine özgü referans bilgisi ve Alıcı’ya ilişkin bilgi ·Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı ·Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü ·Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı ·Ödeme Emri’nin alındığı veya Kullanıcı’nın hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

7.4.United Payment, Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na sadece Kullanıcı’dan tahsil edilebilen ve işbu Sözleşme, ilgili mevzuat hükümleri ile kural ve uygulamalar doğrultusunda Kullanıcı’ya iade edilmeyen tutarların aktarımından sorumludur.

7.5.Kullanıcı, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın herhangi bir nedenle Kullanıcıdan tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda United Payment herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını kabul eder.

7.6.Kullanıcı’nın United Payment kullanarak Alıcı’dan temin ettiği mal veya hizmet yahut bunların temin veya teslimi ile ilgili United Payment herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.7.Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının yükümlülüğündedir. Kullanıcı, mal veya hizmetin sağlayıcısı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta United Payment taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dâhil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde United Payment herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8.Kullanıcı tarafından satın alımı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi doğrudan mal ve/veya hizmeti temin eden Alıcı kesecek olup, Kullanıcı bu kapsamda United Payment herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

7.9.Kullanıcı, kural olarak Alıcı’dan temin ettiği mal veya hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı’ya yöneltecektir. Bu madde kapsamında Kullanıcı, mal veya hizmet temin veya teslimine ilişkin olarak United Payment ilettiği her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikâyet vs. bildirimin ilgilisine yönlendirileceğini ve bu talep, itiraz, soru, sorun, şikâyet vs. bildirimin giderilmesi ile ilgili olarak United Payment herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

7.10.Temin edilen mal veya hizmetler ile bunların iadesine ilişkin olarak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından öngörülen kurallar geçerli olacaktır.

7.11.United Payment, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla herhangi bir ödeme hesabına bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir.

7.12.United Payment, Elektronik Para karşılığında alınan fona faiz işletmeyecek, Müşteri’ye fonun miktarına veya tutulduğu süreye bağlı menfaat sağlamayacaktır. Kullanıcı, United Payment bu kapsamda bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

7.13.United Payment kullanılabileceği mecralar ile United Payment kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran United Payment tarafından belirlenmektedir.

7.14.United Payment bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir.

7.15.Kullanıcı, bu kapsamda United Payment herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

7.16. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.17.Kullanıcı’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırı davranması ve/veya sektör teamüllerine göre United Payment nezdinde bu yönde şüphe doğuracak nitelikte fiillerinin olması halinde United Payment Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

8.Hizmet Süreçleri

8.1.Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında United Payment kurumsal web sitesinde (“www.birlesikodeme.com) belirtilen yöntemler ile Kullanıcılara ait platformlar aracılığıyla/üzerinden United Payment gerçekleştirilebilmektedir.

8.2.Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran United Payment takdirinde olacaktır.

8.3.Kullanıcı, United Payment işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerinden United Payment nezdinde oluşturacağı kullanıcı hesabı aracılığı ile veyahut United Payment ilgili süreçleri tamamlayarak edineceği bir ödeme aracı aracılığı ile faydalanabilecektir.

8.4.Kullanıcı, Elektronik Para ihracı talebinde bulunması halindeUnited Payment, [Mobil uygulama, Platform] dahil öngördüğü yöntemlerle talep edilen, Kullanıcı adına kayıtlı kredi kartı veya banka hesabı üzerinden iletilen fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı Kullanıcı’nın kullanımına sunacak akabinde ihraç etmiş olduğu Elektronik Para karşılığında almış olduğu fon tutarını gösterir dekontu Kullanıcı’ya iletecektir. Kullanıcılar kredi kartı ile yapılacak işlemlerde, kredi kartının hesaba tanımlanması gereğini bildiklerini, bu noktada kredi kartı ile yapılacak işlemlerde, adına hesap açılmış kişi üzerinden MASAK hükümleri çerçevesinde Platform üzerinde işlem tesis edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.5.Sözleşme uyarınca aksi Kullanıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, Elektronik Para’nın hak sahibi, Ödeme Hesabı sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda kullanıcının United Payment bilgi vermesi ve Müşteri Tanıma prosedürü kapsamında gerekli kimlik tespiti ve /veya bilgi temininin tamamlaması United Payment tarafından talep edilebilecektir.

8.6.Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya 3. Kişilerce ele geçirilmesi sorumluluğu tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir, United Payment bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.7.Aktivasyon işlemi esnasında United Payment, Kullanıcı’dan Alıcı’nın TCKN, Ad, Soyadı, doğum tarihi ve MASAK kapsamında talep edebilecekleri ve kimlik tespiti bakımından gerekli olan diğer bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir.

8.8.United Payment MASAK mevzuatı uyarınca Kullanıcı bilgilerini 3. Kişiye Güven İlkesi sınırları içinde ve 3. Kişiye Güven İlkesine bağlı kalarak kullanabilir. MASAK mevzuatı uyarınca yapılacak bu aktarım veri ihlali olarak yorumlanamaz.

8.9.Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez. United Payment kurumsal web sitesinde ilan etmek kaydı ile Elektronik Para’nın fona çevrilmesi, iadesi vb. süreçler için Mevzuat’a uyumlu olarak ek ücretler talep edebilir, bu ücretleri güncelleyebilir.

8.10.Ancak adına kayıtlı kredi kartı üzerinden iletilen fon karşılığı ihraç edilen elektronik paraya ilişkin işlem yapmak isteyen Kullanıcı ve ona bağlı Alıcı’lar ile Mevzuat’ın izin verdiği çerçevede kimlik tespit ve teyidi yapılmadan elektronik para hesabı oluşturulan Kullanıcılar ile dilekçe ile veya destek@birlesikodeme.com e-posta adresi üzerinden herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. United Payment, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın bu talebi üzerine United Payment tarafından talep edilecek müşteri adına kayıtlı IBAN numarası dahil tüm bilgilerin United Payment eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 15 iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iletilen fona çevirme talebine ilişkin dilekçe bilgilerinin teyidi ile Elektronik Para karşılığı kadar fonun Kullanıcı tarafından iletilen ve Kullanıcı ya da onun müşterileri adına kayıtlı ve/veya Alıcı adına kayıtlı IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.

8.11.Ödeme Hesabı’nda fona çevirme ücretine eşit veya bu tutardan az bir bakiye mevcut ise, fona çevirme işlemine ilişkin dekont/fatura kesilecek ancak Kullanıcı’ya herhangi bir aktarım yapılmayacaktır.

8.12.Bu iadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin hesap sahibine ait olması şartı aranacaktır ve ilgili kontroller Kullanıcı telefon numarasından aranarak yapılabilecektir. Kullanıcı, ile paylaşılan işlem ücreti______ oranında/tutarında bir fona çevirme ücretinin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder.

8.13.Kullanıcı tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen rakamsal sınırların üzerinde olması halinde, iade için United Payment tarafından gösterilecek lokasyonlara giderek kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder.

8.14.United Payment, kimlik tespiti işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para kullandırılma hizmetini kısa süreli kesintiye uğratma hakkına sahiptir. Fona çevirme durumunda Kullanıcı’nın United Payment bir borcu olması halinde, söz konusu bedel Kullanıcı’nın Elektronik Para’sından mahsup edilecek ve kalan tutar (varsa) Kullanıcı’ya iade edilecektir.

8.15.Kullanıcı’nın Ödeme Hesabını/aracını devretmesi, iade etmesi vb. durumlarla işlem öncesi elektronik para bakiyesini tahsil etmesi ve değişikliği United Payment ön onayına bağlıdır.

8.16.Ödeme işlemi, Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için United Payment ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir.

8.17.Kullanıcı, Ödeme Emri’nin United Payment ulaştığı anda Ödeme Emri’nin kabul edilmiş addedileceğini ve bu an itibariyle Ödeme Emri’ni geri alma imkânı bulunmayacağını kabul eder.

8.18.Kullanıcı Ödeme işleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni United Payment ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını; Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin fonları United Payment tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, Ödeme Emri’ni en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini kabul eder.

8.19.Kullanıcı’nın yukarıda belirtilen şekilde Ödeme Emri’ni geri alması halinde United Payment işlemi EK-1 MALİ HÜKÜMLER kapsamında ücretlendirecektir.

8.20.United Payment, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’ya Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır.

8.21.Bu durumda Kullanıcı Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı ilgili değişikliği kabul edilmiş varsayılacaktır.

8.22.Bu durumda Kullanıcı, United Payment herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Kullanıcı’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

8.23.Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile United Payment tarafından Temsilci ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.

8.24.Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel veriler dahil tüm bilgiler ayrıca United Payment tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi işlenebilecek, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sözleşmenin ifası amacıyla saklanabilecek veya ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir.

8.25.Kullanıcı, düzenleyici otoriteler veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal United Payment ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.26.Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen elektronik para işlemlerinin izi ve müşterinin bakiye durumu başta olmak üzere, Kullanıcı’nın üye olduğu Platform özelindeki elektronik para hesabı ve işlemlerine ilişkin bilgiler Platform tarafından görüntülenebilecektir.

8.27.Kullanıcı, hizmetler kapsamında Platform’un ve işbu Sözleşmenin akdedildiği tarihte ve işbu Sözleşmenin kullanıldığı platformda entegre olan işyerlerinin tümünün güvenli alıcı olduğunu ve bu işyerlerinin mal/hizmetlerinin satışında tek bileşenli kimlik doğrulama[1] ile işlem yapılabileceğini, tek bileşenli kimlik doğrulama ile yapılan bu işlemlerin doğrudan kendisi tarafından yapılmış sayılacağını ve bu işlemlerle ilgili itiraz hakkının olmayacağını kabul eder.

8.28.Sözleşmenin akdedilmesinden sonraki bir tarihte United Payment anlaşma yaptığı yeni işyerleri bakımından tek bileşenli kimlik doğrulama ile işlem yapılabilmesi, ancak Kullanıcı’nın iki bileşenli kimlik doğrulama suretiyle bu yönde rızasının alınması ile mümkündür.

8.29.Kullanıcı, Platform kullanımına ilişkin soru, sorun, şikâyet ve taleplere ilişkin olarak müşteri çağrı merkezi hizmetinin Platform işleticisi tarafından sağlanacağını, adı geçen konularla ilgili United Payment ulaşıldığı takdirde United Payment yükümlülüğünün Kullanıcı’ya gerekli iletişim bilgilerini sağlayarak Platform işleticisine yönlendirmek olduğunu, Platform’un Kullanıcı ve onun müşterileri ve Alıcı’lar dan gelecek soru, sorun, şikâyet ve taleplerine ilişkin çözüm sağlamamasından United Payment sorumlu olmadığını bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

8.30.United Payment sadece elektronik paranın ihracı, transferi ve ödeme işlemlerinde kullanılmasıyla sınırlı olarak hizmet sunmakta olup Platform ile Kullanıcı arasındaki herhangi bir usulsüzlük, hatalı işlem, hukuka aykırı iş ve işlem, talep veya herhangi türden ihtilaf ile ilgili olarak United Payment muhatap ve/veya taraf değildir.

8.31.Kullanıcı, United Payment tarafından sunulan hizmetin hiçbir halde kripto para hizmeti sunmak anlamına gelmediğini ve United Payment gerçekten de kripto para hizmeti sunmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

8.32.Kullanıcı, Birleşik Ödeme Hizmetleri kapsamında, sadece gerçek para ile e-para cüzdanına yükleme yapmak, cüzdanda yer alan e-para ile Platformda ödeme yapmak ve var olan elektronik parayı gerçek paraya çevirmekten ibaret olduğunu bilmekte ve bunu Alıcı’lara aktarmakla yükümlüdür.

9.Tazminat

9.1.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle United Payment mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcı’nın talepleri ve düzenleyici otoritereler tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve United Payment ilk yazılı talebini takip eden 7 (yedi) gün içinde karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşeme’ye istinaden United Payment tarafından verilecek hizmetlere ilişkin yapılan ve Taraflar arasında yürürlüğe konmuş diğer sözleşmelerde, hizmetlere ilişkin özel şartlarda, taraflar arasında akdedilmiş işbirliği sözleşmelerinde veya işbu Sözleşmenin ekinde yer alan şartlarda United Payment için daha lehe olan hüküm varsa o uygulanır.

10.Fikri Mülkiyet

10.1.Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Tarafların her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

11.Sözleşme’nin Süresi

11.1.Sözleşme bir yıl sürelidir. Taraflardan herhangi biri, 3 (üç) ay önceden vereceği ihbar ile Sözleşme’nin süresi sonunda yenilenmeyeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde Sözleşme aynı hüküm ve şartlarla 1’er (birer) yıllık süreler halinde kendiliğinden yenilecektir.

12.Sözleşme Hükümlerinin İhlali ve Fesih

12.1.United Payment, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

12.2.Sözleşmenin 8.18. ve 8.20. maddesinde yer alan hükümlere halel getirmeksizin, Kullanıcı, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 3 (üç) ay öncesinden bildirecektir.

12.3.Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

12.4.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının ve/veya işbu Sözleşme’de bulunduğu beyanların gerçek olmadığı veya bu beyanlara aykırı davrandığı tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme United Payment tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal feshedilebilecektir.

12.5.Sözleşme’nin United Payment tarafından feshedilme durumunda United Payment Kullanıcı’dan tahakkuk eden alacağını ve Ödeme Aracı’nın iadesini talep edebilir.

13.Devir

13.1.Kullacı, United Payment ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. United Payment , her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.

14.Mücbir Sebepler

14.1.Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, düzenleyici otoritenin Taraflara ait faaliyet izninin geçici olarak kaldırması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 120 (yüzyirmi) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

15.Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

15.1.Sözleşemeye uygulanacak olan hukuk Türk Hukukudur. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafların çözümünde yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri olması kararlaştırılmıştır.

16.Bölünebilirlik

16.1.Eğer işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz ya da geçersiz olduğu kabul edilirse, bu hükümler yazılmamış kabul edilecektir ve diğer hükümleri etkilemeyecek ve geçersiz kılmayacaktır. İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla hükmünün geçerliliğini yitirmesi veya bir kanun, yönetmelik veya yetkili bir makam tarafından verilen nihai karar ertesi geçersiz kılınması halinde, diğer hükümler bağlayıcılıklarını ve kapsamlarını koruyacaktır. Geçersiz ve hükümsüz ilan edilen hükümler, ilk başta kararlaştırılan hükümler ile anlam ve kapsam bakımından en yakın hükümler ile değiştirilecektir.

17.İmza

17.1.Kullanıcı, Sözleşme’ye ve eklerine United Payment ait web-sitesinde veya diğer Uzaktan İletişim Aracından erişebilir. İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmış olup ve Kullanıcı tarafından Uzaktan İletişim Aracından elektronik kopyasına ulaşılmıştır.

18.Sözleşme Değişiklikleri

18.1.United Payment, işbu Sözleşmede yer alan hizmetlere ve ücretlere ilişkin olan değişiklikleri 30 (otuz) gün önceden İnternet Adresinden ilan eder., Kullanıcı’ya uygun bir Uzaktan İletişim Aracılığı vasıtasıyla bu tasarrufunu bildirir. Kullanıcı işbu sürenin sonuna kadar Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Bu süre içerisinde Kullanıcı değişikliklere itiraz etmez ise bunları kabul etmiş addedilir.

19.Tebligat

19.1.Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan adreslerinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 (otuz) gün zarfında Sözleşme taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

20.Son Hüküm

İşbu Sözleşme 20 (yirmi) madde ve işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan eklerden ibaret olup Taraflar arasında elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

İşbu Çerçeve Sözleşmeyle bağlı olarak verilen hizmetlere ilişkin akdedilen özel nitelikli sözleşmelerle, Çerçeve Sözleşme ve ekleri arasında çelişki olması durumunda United Payment lehine olan hüküm uygulanır.

EK-1 MALİ HÜKÜMLER

1.Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler karşılığındaUnited Payment kurumsal web sitesinde www.birlesikodeme.com linkinde belirtilen koşullarla üyelik hizmet bedelini üyelik hizmet bedeli alınmasına United Payment tarafından -karar verilir ise ödeyecektir.

2.Söz konusu ödeme, Kullanıcı’nın hizmeti kullanmaya başlaması ile tahsil edilmeye başlanacaktır.

3.Hizmet bedeli United Payment tarafından güncellenebilecek olup, Kullanıcı, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde United Payment kurumsal web sitesinde belirtilen periyotlarla kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.

4.Hizmet kapsamında gerçekleştirilecek işlemler United Payment tarafından belirlenmiş bulunan işlem ücretlerine (örneğin ödeme işlemi bazında komisyon ücreti) tabi olabilecektir. Ücrete tabi işlemler, güncel ücretler ve işlem ücretlerine ilişkin sair detaylar, işbu Sözleşme’de özel olarak belirtilen kalemler dışında,United Payment kurumsal web sitesinden www.birlesikodeme.com ulaşılabilmektedir.

5.İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte olup Kullanıcı bu hususta United Payment herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

6.İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası, cinsinden yapılabilecektir. Hangi para biriminin kullanılacağı, ödeme ve/veya önceki ekranlarda Kullanıcı gösterilecektir.

7.Aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti United Payment tarafından belirlenecek olup, işbu İşlem Limitleri herhangi bir zamanda yenilenebilecektir. Ancak, İşlem Limitinin yükseltilmesinin Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde, United Payment web adresi/linki www.birlesikodeme.com üzerinden duyurduğu ücret karşılığında tek seferlik ve/veya aylık toplam işlemleri için belirlenen İşlem Limitini tabi olduğu mevzuat ve kendi risk politikaları çerçevesinde yükseltebilecektir.

8.Kulllanıcı, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de United Payment aracılığı ile ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nın ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder. Faiz tutarı Alıcı tarafından belirlenecek olup Kullanıcı bu kapsamda United Payment herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

EK-2 GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

1.Kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar, Platform Sahipleri veya United Payment iş ortakları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. 2.Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında kendisi ile ilgili olarak temin edilen kişisel bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili olarak, United Payment başta olmak üzere grup şirketleri veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan veya ödeme işleminin yapılabilmesini sağlayan iş ortakları veya elektronik paranın kullanılacağı platformu işleten ve yönetenin uhdesinde üreyen tüm bilgilerin, işbu Sözleşme yürürlük süresi boyunca kaydedilmesine, United Payment grup şirketleri ve/veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan iş ortakları ile Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ve ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesini ve Kullanıcı’ya kampanya sunulmasını temin amacıyla paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir.

3.Kullanıcı; ‘Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Hizmetleri’nin sunulması, risk tespiti/düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesi, ilgili mevzuatlardaki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi amacı ile Sözleşme süresince Kullanıcı tarafından kendisiyle paylaşılan ve Alıcı ya da Kullanıcı müşterilerine ait telefon numarası, TCKN, ad, soyadı vb. kimlik bilgileri, adres, iletişim bilgisi ve bu bilgilerin güncelliği, risk vb. bilgileri başta olmak üzere ödemeye ilişkin talimatlar, aylık harcama limiti ve bu limiti ulaşılması, bakiye durumu, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı hakkındaki bilgilerinin; United Payment ve grup şirketleri veya elektronik paranın kullanılacağı Platformu işleten ve yönetenin tarafından işlenmesine, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dâhilinde bu maddede sayılan bilgilerin Kullanıcı’nın mal ve hizmet sağladığı üye işyeri/United Payment Kullanıcısı/İş Ortakları/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları/Temsilcileri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Banka ile karşılıklı olarak paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir.

4.Bahsi geçen bilgiler, mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere; Sözleşme ve mevzuat yükümlülükleri süresince saklanacak ve bu süre sonunda silinecektir.

5.Sözleşme süresine ek olarak, United Payment, işbu Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

6.Kullanıcılar, Alıcı ve Kullanıcı Müşterileri ile Platform Müşterileri ve United Payment yararlananlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanmasının gerekmesi ile birlikte United Payment başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7.Söz konusu haklar, yukarıda belirtilen kanalların yanı sıra United Payment iletişim adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir.

8.United Payment, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

9.Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır.

10.Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

11.Kullanıcı, veri işleme iznini her zaman iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu Sözleşme uyarınca paylaşılan veya aktarılan ve Sözleşme kapsamındaki ‘Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş hizmetinin sunulması ve/veya United Payment ve ilgili United Payment grup şirketlerinin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu olan bilgilerin işlenmesi gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların varlığında işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılmasına engel teşkil etmez ancak Müşteri veri işleme iznini iptal etmesi durumunda United Payment Sözleşme konusu hizmetleri tam ve gereği gibi sunamayabileceğini kabul eder.

12.Kullanıcı ve Alıcı ve/veya Kullanıcı müşterileri United Payment Grup Şirketlerine ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.

13.United Payment, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Sözleşme’de ifade edilen şartlarda, işbu Sözleşme kapsamında kendisine elektronik ortamda iletilen, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

14.Yukarıdaki hususlara ek olarak, Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme kapsamında bir diğerine ilişkin olarak edindiği bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını ve saklayacağını kabul eder.

15.United Payment, Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’ta öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını, Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşme’de açıkça düzenlenen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. Ancak United Payment, Kullanıcı’nın Mobil Ödeme Servisi ve Elektronik Para kullandırılması da dahil tüm United Payment üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri şikâyet sonucu ya da şüpheli işlem durumlarında veya işlemin detaylı incelenmesini gerektiren diğer hallerde mal veya hizmetlerin temin edildiği sağlayıcı ya da fonun aktarıldığı kişi veya ilgili işlem kapsamında hizmetlerinden faydalanılmış bulunan Temsilci ve/veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ile paylaşabilir.

16.Kullanıcı, United Payment başta olmak üzere, Temsilci vasıtasıyla gerçekleşen işlemlerde United Payment sunulabilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli TCKN, adres, imza beyanı, yetki belgesi, imza sirküleri, pasaport/kimlik fotokopisi ve sair kişisel verilerinin Sözleşme süresince United Payment aktarılmasına ve yukarıda belirtilen amaçlarla United Payment tarafından işlenmesine muvafakat eder. Bu konuda gerekli uyum çalışmalarına yerine getirdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

17.Eksik bilgiye mahal vermemek adına, United Payment tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.unitedpayment.com adresinde yer alan United Payment Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden ulaşılabilir.

[1] Kişinin kimliğinin belirlemek ve kendinin diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla, “bildiği”, “sahip olduğu”, “biyometrik bir karakteristiği olan” unsur sınıflarından sadece birini kullanarak gerçekleştirdiği kimlik doğrulama işlemini ifade eder.

Çerçeve Kullanıcı Sözleşmesi
İndir

Çerçeve Kullanıcı Sözleşmesi

whatsapp-icon