KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKALARI İLE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ve AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlar, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan şirket sırrı, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’den ödeme ve elektronik para hizmeti almak/ürün temin etmek için Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, Şirketimizin faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Bankalararası Kart Merkezi, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, ilgili kanunlar uyarınca izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Bankaları ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, Kiosklarımız ve işbirliği yaptığımız bankalara ait ATM’ler, internet üzerinden iş yaptığınız web sayfalarımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, tüm yazılı/dijital başvurular, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Bankanın müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KVKK Bilgilendirme Başvuru Formu
İndir

ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

İndirmek için tıklayınız.
İndir

Kişisel Verilerin Korunması

whatsapp-icon